معرفی

مشخصات فردی

حسین اسکندری ورزلی

نام - نام خانوادگی : حسین   اسکندری ورزلی

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان و ادبیات فارسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

حسین اسکندری ورزلی
حسین اسکندری ورزلی

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    استادیار
^